Andriy Khomitskyy Electro Show

Andriy Khomitskyy Electro Show


Opis projektu

Projekt okładki dla Andriy Khomitskyy Electro Show

  • Usługi:

    • Przygotowanie projektu graficznego
  • Klient:

    Andriy Khomitskyy